ความเป็นมา

        ความเป็นมา           แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสถิติไว้ 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้...

กระบวนการติดตามประเมินผล

        กระบวนการติดตามประเมินผล           สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายเลขานุการของสาขา มีหน้าที่ประสานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถ...


             
ความเป็นมา คุณภาพสถิติทางการ - บทนำ กระบวนการติดตามประเมินผล
ความเป็นมา แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสถิติไว้ 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการประสานงานในการผลักดันให้ข้อม... บทนำ โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 โดยในปี 2557 นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผ... กระบวนการติดตามประเมินผล สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายเลขานุการของสาขา มีหน้าที่ประสานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสถิติท...