กระบวนการติดตามประเมินผล

 

        สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายเลขานุการของสาขา มีหน้าที่ประสานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสถิติทางการและหน่วยสถิติ และสถานการณ์ข้อมูลสถิติทางการของประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงการพัฒนาสถิติทางการแต่ละสาขา 

       กระบวนการติดตามและประเมินผล จะมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลซึ่งช่วยสะท้อน (Feed Back) ผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือขยายผลการดำเนินการต่อไป ดังต่อไปนี้