การติดตามประเมินผลสถิติรายสาขา

          เป็นการติตตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ทั้งในแง่ของการพัฒนาสถิติทางการและหน่วยสถิติ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนพัฒนาสถิติรายสาขาไปปฏิบัติเป็นระยะๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดทำรายงานสถานการณ์สถิติรายสาขาประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป