ความเป็นมา

 

        แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสถิติไว้ 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการประสานงานในการผลักดันให้ข้อมูลสถิติเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ มีการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันผลิตสถิติทางการ (Official Statistics) ที่มีความสำคัญต่อการใช้ ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นตัวแทนบ่งบอกสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ สำหรับใช้อ้างอิงในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ โดยกำหนดให้มีกลไกดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศอย่างบูรณาการ ซึ่งได้มีการดำเนินการทั้งในมิติของพื้นที่ (Area Based) มิติของกระทรวง (Fuction Based) และมิติประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ (Agenda Based) ควบคู่ขนานกันไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

       1) Area Based และ Agenda Based: จัดตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/ จังหวัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน มีการลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจระดับพื้นที่ กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หรือพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด การวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

       2) Function Based: จัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จำนวน 21 คณะ ซึ่งครอบคลุมทุกกระทรวง ดำเนินการพัฒนาสถิติตามบทบาทภารกิจของทั้ง 20 กระทรวงหลัก ให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในด้านการวางนโยบายและการวางแผนการตัดสินใจ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน         

            

     ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาสถิติทางการ (Official Statistic: OS) ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

 

ความหมายและที่มาของสถิติทางการ