ประชาสัมพันธ์

23 ก.พ. 58
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่
........................ ........................ ........................ ........................

01 พ.ค. 58
การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1/ 2558   download: แผนพัฒนาสถิติสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม http://osthailand.nic.go.th/images/File_econ_Kanittawan/Plan_new_221014/11.science.pdf

15 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การประชุมพิจารณาระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติของประเทศ
ประชุมพิจารณาระบบติดตามประเมินผลสถิติทางการประเทศไทย วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สพก. กำหนดการประชุม ภาคเช้า 09.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม คือ พี่นะ พี่หยุ่น พี่ก้อย พี่ปาล์ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  - นำเสนอผลการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน/คุณภาพ สถิติ ...

29 ธ.ค. 58
กำหนดการประชุมพัฒนาระบบ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติของประเทศ
วัน เดือน ปี     รายละเอียดการประชุม 17 ธ.ค. 2558     ส่งเอกสาร oslist ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 18 ธ.ค. 2558     ส่ง wording ของหมายเหตุที่จะแสดงในหน้าภาพรวมของสถิติทางการ 22 ธ.ค. 2558     Review หนเาจอต่างๆของส่วนพื้นที่...

28 ก.พ. 17
ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2560
ประเด็นจาการประชุม สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564) เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพ...

19 ม.ค. 18
กำหนดการประชุมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย วันที่ 19 มกราคม 2561


02 ก.ค. 18
ประชุม ชี้แจง อนุกรรมการสถิติรายสาขาภายใน สสช
ประชุม ชี้แจง อนุกรรมการสถิติรายสาขาภายใน สสช  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 401