กำหนดการประชุมพัฒนาระบบ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติของประเทศ
29 ธ.ค. 58

 

วัน เดือน ปี     รายละเอียดการประชุม
17 ธ.ค. 2558     ส่งเอกสาร oslist ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
18 ธ.ค. 2558     ส่ง wording ของหมายเหตุที่จะแสดงในหน้าภาพรวมของสถิติทางการ
22 ธ.ค. 2558     Review หนเาจอต่างๆของส่วนพื้นที่
      Confirm เรื่อง feature ของเมนูไฟล์ข้อมูล
      ส่ง e-mail ระบุที่มา (url) ของ icon ที่ต้องการใช้ในหน้า report ให้ Thaiquest ดำเนินการต่อ
29 ธ.ค. 2558     ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำระบบการให้รหัสของมาตรฐานฯมาใช้ในส่วน common และ matching
31 ธ.ค. 2558     กำหนดการปิดรับ request แก้ไขระบบครั้งสุดท้าย

หมายเหตุ : ที่มาของกำหนดการประชุม จาก mail ที่ผู้พัฒนาระบบแจ้งมา